Finansal Yönetim Uygulamalarinin Mikro ve Küçük İşletmelerin Büyüme ve Gelişmeleri Üzerine Etkisi. (Addis Ketema Belediyesi, Addis Ababa, Etiyopya)
The Impact of Financial Management Practices on Growth and Development of Micro and Small Enterprise. (The Case of Addis Ketema Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia

Author : Celal Hakan KAĞNICIOĞLU - Seyfedin Mohammed SEYFEDIN
Number of pages : 33-50

Summary

Yapılan çalışmalar finans eksikliğinin gelişmekte olan ülkelerde Mikro ve Küçük İşletmeler'in (MKİ) en baskın kısıtı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, finansal kaynakların yönetimi küçük işletmelerin gelişimi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışma finansal yönetim uygulamalarının MKI'lerin büyümesi ve gelişmesi üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Veriler, 146 MKİ sahibinden anket yoluyla elde edilmiştir. Olasılık dışı bir örnekleme tekniği olan kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Veri toplandıktan sonra, Betimsel ve Açıklayıcı bir veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, finansal yönetim ile büyüme ve gelişme arasında güçlü bir ilişki bulunmasına rağmen, MKİ'lerin performansını güçlü bir şekilde etkileyen zayıf finansal yönetim uygulaması gözlenmiştir.

Keywords

MKİ, Finansal Yönetim, Büyüme ve Gelişme

Read:1591

Download: 586