Bazı Sosyal Değerler Açısından Eğitime Karşılaştırmalı Bir Bakış
A Comparative Glance to Education in Terms of Some Social Values

Author : İbrahim ÇANKAYA
Number of pages : 211-219

Summary

Öğrenciler, aileler ve kültürel çevre sosyal değerler açısından eğitimde sosyal sermayenin önemli bileşenlerini oluştururlar. Çok kültürlü eğitim üzerinde öğrencilerin, ailelerin ve kültürün etkisi inkar edilemez. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve BENELÜKS (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ülkeleri arasındaki yerli ve göçmen öğrenciler arasındaki işbirliği, öğrenci-aile ve aile kültür ilişkisi düzeyini karşılaştırmaktır. Çalışma nitel araştırma yönteminde olgu bilim deseninde bir çalışmadır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler EUROSTAT (2019) ve PISA (2018) veri tabanlarından indirilmiştir.

Keywords

Karşılaştırmalı eğitim, göçmen öğrenci, duygu değeri, Benelüks Ülkeleri, Türkiye.

Read:1017

Download: 329