Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilere İlişkin Metafor Algılarının İncelenmesi (Konya Örneği)
An Analysis Of The Metaphorical Perceptions Of Primary School Teachers Regarding Syrian Students (Konya Example)

Author : Süleyman DEMİRTAŞ - Ayşe MENTİŞ TAŞ
Number of pages : 156-177

Summary

Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerle ilgili algısını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili Karatay, Meram, Selçuklu merkez ilçelerinde bulunan 17 farklı ilkokulda çalışan 133 gönüllü sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin sınıfında Suriyeli öğrenciler bulunmaktadır. Araştırmada veriler katılımcılara uygulanan “Suriyeli öğrenci . . . gibidir; çünkü . . .” cümlesinin bulunduğu anket formunun doldurulmasıyla elde edilmiştir. Bu veriler nitel araştırma teknikleri kullanarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler Suriyeli öğrenciyle ilgili algısını ifade ederken 80 farklı metafor imgesi kullanmıştır. Bu metafor imgeleri 8 farklı kategori altında toplanmıştır. En fazla tekrar edilen “çiçek” metaforu olmuştur. En fazla metafor ise “yerinden ayrılmış, bir yere ait olmayan, vatansız” kategorisi altında toplanmıştır.

Keywords

Sınıf Öğretmenleri, Suriyeli öğrenci, Algı, Metafor

Read:1113

Download: 357