Çalışanların Performanslarında Örgütsel Adalet, Güven, Bağlılık ve Vatandaşlığın Etkisi ve Buna Yönelik Bir Çalışma
The Impact Of Organizational Justice, Trust, Commitment and Citizenship On Employee Performance and A Study

Author : Yasemin SARICI AYTAN - Salih GÜNEY
Number of pages : 138-155

Summary

Bu araştırmada, çalışanların performansları üzerinde örgütsel adalet, güven, bağlılık ve vatandaşlığın etkisinin incelenmesi ve ampirik olarak ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırmada, İstanbul ilinde bir ilçede 2017-2018 yılında bir belediyenin çeşitli kadrolarında görevli (n=446) çalışan üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre örgütsel adalet ve örgütsel güven işgören performansı üzerinde doğrudan etkili olmayıp (p>0.05), örgütsel adalet ve örgütsel güven arasında (p<0.05), örgütsel bağlılık arasında (p<0.05) ve örgütsel vatandaşlık arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık ile işgören performansı arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buradan hareketle yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre örgütsel adalet güveni, örgütsel güven bağlılığı ve vatandaşlığı getirmekte, bu durum ise işgören performansını olumlu yönde etkilemektedir.

Keywords

Örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, çalışan performansı.

Read:967

Download: 319