Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri
Views of Turkish Teachers on Children's Literature

Author : Esma DUMANLI KADIZADE - Gamze NERGİZ
Number of pages : 65-76

Summary

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşlerini tespit etmek ve Türkçe öğretmenlerinin derslerinde çocuk edebiyatından ne şekilde faydalandıklarını belirlemektir. Çocuk edebiyatı bazı lisans programlarında verilen bir ders olmanın ötesinde yaşamla oldukça iç içe bir alandır. Okuma kültürü edinmiş bireylerin yetişmesinde çocuk edebiyatı önemli bir rol oynamaktadır. Çocuk kitaplarının hazırlanmasında "çocuğa görelik" ve "çocuk gerçekliği" ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilinçle kaleme alınan kitapların çocuklarla buluşturulmasında Türkçe öğretmenlerine sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle Türkçe öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri önem taşımaktadır. Çalışmanın evrenini Mersin il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu okullar içinden basit seçkisiz yöntemle seçilen beş ortaokulun Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, daha çok görüşe ulaşmak amacıyla , "Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri " isimli anket kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında istatistiksel teknikler (frekans, yüzde) kullanılarak ortalamalara göre yorumlar yapılmıştır. Elde edilen verilerden öğretmenlerin bir kısmının lisans döneminde çocuk edebiyatı dersi almadıkları görülmektedir. Buna rağmen lisans döneminde çocuk edebiyatı dersi alan ve almayan öğretmenlerin çocuk edebiyatı ile ilgili çoğunlukla olumlu görüşlere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Ne yazık ki bu olumlu görüşlere rağmen öğretmenlerde çocuk edebiyatına ilişkin birtakım bilgi eksikliği ve yanlış bilgiler dikkat çekmektedir. Tüm bunlara rağmen Türkçe öğretmenlerinin "Çocuk Edebiyatı" alanının varlığını kabul ettiklerini ve meslekleri dolayısıyla da alanı takip etmeye çalıştıklarını söylemek mümkündür.

Keywords

Çocuk edebiyatı, Çocuğa Görelik, Çocuk Gerçekliği, Okuma Kültürü

Read:976

Download: 334