İzmir Yabancılar İçin Türkçe A1 Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation of Izmir Turkish Course Book A1 for Foreigners with Respect to the Principles of Constructivist Approach

Author : Mesut GÜN - Pınar NÜNÜKOĞLU
Number of pages : 88-99

Summary

Önceki öğrenmelerle yeni öğrenilenlerin zihinde yapılandırılması sürecine dayanan yapılandırmacı yaklaşım yeni bir dilin öğretiminde de önemli bir yere sahiptir. Değişen eğitim algısıyla birlikte gelenekçi yaklaşımların karşısında duran yapılandırmacı yaklaşım kendi içinde öğrenciyi merkeze alarak öğrenmenin kişi tarafından şekillendirilmesi esasına dayanmaktadır. Yeni bir dil öğrenmede kişinin aktif rol oynaması, dilin özelliklerini kendi zihninde inşa etmesi için ona rehberlik edecek kitapların yapılandırmacılığın ilkelerine göre düzenlenmiş olması gerekir. Buna bağlı olarak yapılandırmacı yaklaşım esasına göre işlenecek bir dil öğretimi dersine kaynaklık edecek kitabın yaklaşımla paralellik göstererek öğrenme sürecine katkı sağlaması beklenir. Bu çalışmanın amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki yapılandırmacı yaklaşımının dil öğrenimi ve öğretimine katkısının ne düzeyde olduğundan hareketle yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış İzmir Yabancılar için Türkçe A1 kitabının yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden araştırmanın konusu ile ilgili olarak materyallerin analizini gerektiren doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Kitapta yer alan konu ve alıştırmalar sırasıyla yapılandırmacı yaklaşımın ilke ve basamaklarını göre incelenmiştir. Dersin yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde işlenmesi için kitabın yaklaşımla olan uyumu üzerine tespitlerde bulunulmuştur. Elde edilen bulgulardan hareketle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan kitapların yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu, bu yaklaşımın Türkçe dilini öğretimiyle alana olan katkısı, öğretmen, öğrenci ve öğrenmedeki etkisi üzerine eleştiri ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Yapılandırmacılık, yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitabı, çalışma kitabı.

Read:925

Download: 314