PISA 2012 Bağlamında 9.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığının İncelenmesi


Kısa adı OECD olan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” nün bir eğitim araştırması olan Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA); 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren uluslararası bir araştırmadır. PISA araştırmasına katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi, OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir. Bu çalışmada; ülkemizde örneklem dışında kalan bir ilçede öğrenim gören tüm 9. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeylerini ve bu düzeylere etki eden faktörleri belirlemek ve elde edilen sonuçları Türkiye ortalamaları ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; 2016-2017 öğretim yılında Balıkesir ili Savaştepe ilçesinde öğrenim gören 256 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Öğrencilerin matematik okuryazarlığı yeterlilik düzeylerini ve bunu etkileyen değişkenleri belirlemek için PISA 2012 uygulamasında kullanılan “öğrenci anketi” ve “matematik okuryazarlığı testi” ile çalışmanın verilerine ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçlara göre; uygulamaya katılan öğrencilerin matematik okuryazarlığı yeterlilik düzeyi 2. düzey olarak bulunmuş olup bu sonuç PISA 2012 sonuçları ile tutarlıdır. Öğrencilerin sahip olduğu matematik okuryazarlık düzeyi ile seçilen bağımsız değişkenler arası anlamlı ilişkiler bulunmamakla birlikte; bağımsız değişkenlerin kendi aralarında ilişkilerine rastlanmıştır.


Keywords


Matematik, matematik okuryazarlığı, PISA 2012

Author: Merve ÇOBAN KOCAOĞLU - Sevinç MERT UYANGÖR
Number of pages: 249-271
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36997
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.