Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Üçgende Alan Bilgisini Oluşturma Sürecinin RBC+C Modeline Göre İncelenmesi: Bir Öğretim Deneyi
Investigation Of The Process of Forming Field Knowledge in a Triangle Of 6th Grade Students According To The RBC + C Model: A Teaching Experiment

Author : Metehan MERCAN - Soner BULUT
Number of pages : 310-332

Abstract

Bu araştırmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin üçgenin alan bilgisini oluşturma süreçlerini incelemektir. Matematik başarısı birbirine yakın iki tane 6. sınıf öğrencisinin bilgiyi oluşturma süreçleri ve birbirleriyle etkileşimleri tartışılmaktadır. Araştırma yöntemi olarak örnek olay çalışması seçilmiştir. Örnek olay çalışmasında veri toplama aracı olarak etkinlik tasarlanmış ve etkinlik esnasında öğrencilerin düşünsel süreçlerini açığa çıkarmayı amaçlayan gözlem ve görüşme kullanılmıştır. Çalışmadaki veri analizi nitel veri analizlerinden içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi oluşturma süreci RBC+C soyutlama teorisi temel alınarak incelenmiştir. Elde edilen verilerden hazırlanan öğretimsel etkinliklerin öğrencilerin istenilen bilgiyi oluşturmasına katkı sağladığı söylenebilir.

Keywords

Üçgenin Alanı, Bilgi Oluşturma, Soyutlama, RBC+C.

Read:547

Download: 177