Organizasyonlarda Lider Tutumunun Çalışanların İş Bağlılıkları Üzerine Etkileri: İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesinde Faaliyet Gösteren Özel Temel Liselerde Bir Alan Araştırması


Organizasyonlarda yöneticilerin liderlik tutumlarının çalışanların iş bağlılıkları üzerine etkilerini incelemek amacıyla; İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesinde Faaliyet Gösteren özel temel liselerden ulaşılabilirlik kriterleri de göz önüne alınarak yargısal örnekleme yoluyla seçilen Özel Final Temel Lisesi, Özel Birey Temel Lisesi ve Özel Kültür Temel Lisesinde görev yapan 108 öğretmen üzerinde görgül bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada ölçüm aracı olarak Çok Faktörlü Liderlik Stilleri Ölçeği ve İşe Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin işe bağlılık düzeyleri ile demografik faktörler (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, branş, meslekteki çalışma süresi ve kurumdaki çalışma süresi) arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; öğretmenlerin işe bağlılık düzeyleri ile okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Organizasyon, Lider, Liderlik, İş Bağlılığı

Author: Nuri AVCI - Zafer SAYGILI
Number of pages: 108-123
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39830
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.