Ortaokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerinin Matematik Başarısına Etkisinin İncelenmesi


Bu araştırmada ortaokul öğrencilerin matematiğe ilişkin öz-yeterlik, tutum ve başarı duygusu gibi duyuşsal özelliklerinin matematik dersi başarısına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımına dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2018–2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Çanakkale il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 584 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Matematik tutum ölçeği”, “Matematik öz-yeterlik ölçeği” ve “Başarı duygusu ölçeği” olmak üzere üç ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin matematik dersi başarı, öz-yeterlik, tutum ve başarı duygusu düzeylerinin iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma bulguları matematik dersindeki başarı ile öz-yeterlik, tutum ve başarı duygusu arasında anlamlı ve orta ve zayıf düzeyde ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak kurulan modelde bağımsız değişkenler öz-yeterlik, başarı duygusu ve tutum, bağımlı değişken matematik dersindeki başarının anlamlı yordayıcıları olarak bulunmuştur. Bu modelde öz-yeterlik başarının en önemli yordayıcıdır. Araştırmanın sonuçları ışığında öncelikle matematik başarısının yordayıcısı olan duyuşsal özelliklerin regresyon analizi dışında yapısal eşitlik modellemesi gibi başkaca yöntemlerle incelenmesi önerilmektedir.


Keywords


Matematik dersi, başarı, öz-yeterlik, başarı duygusu, tutum

Author: Mesut TABUK
Number of pages: 162-172
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39941
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.