Türkiye’deki Üniversitelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi
Investigation of Mission and Vision Expressions of Universities in Turkey

Author : Meryem EMEKCİ - - Süleyman DOĞAN
Number of pages : 161-203

Summary

Bu araştırma devlet ve vakıf üniversitelerinin stratejik planlarındaki misyon ve vizyon ifadelerini tematik açıdan incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Misyon ve vizyon ifadeleri arasındaki benzerliklerin ve farklı yönlerin ortaya konulması ise çalışmanın alt amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma yükseköğretim kurumlarının gerçekçi ve gerçekçi olmayan bir ifadeye dayanan misyon ve vizyon ifadelerinin kurum açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını öngörebilmeleri açısından önemli bir konudur. Araştırmanın evrenini 108 devlet üniversitesi ve 68 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 176 üniversite oluşturmaktadır. 176 üniversitenin stratejik planında yer alan misyon ve vizyon ifadelerine ait veriler doküman incelemesi tekniği ile toplanmış, nitel bir araştırma yöntemi olan içerik analizi ile çözümlenmiştir. Misyon ve vizyon ifadeleri dört ana tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversitelerin stratejik planlarında yer alan Misyon ifadelerinde en sıklıkla görülen temanın “Kaliteli İnsan Gücü Yetiştirmeye Yönelik” tema, Vizyon ifadeleri içinde en sık görülen temanın ise “Kaliteli İnsan Gücü Yetiştirmeye Yönelik” teması olduğu tespit edilmiştir. Devlet üniversitelerinin misyon ifadelerinde en sık görülen temanın “Toplumsal İşlevine Yönelik” teması olduğu, Vakıf üniversitelerinin misyon ifadelerinde en sık görülen temanın “Kaliteli İnsan Gücü Yetiştirmeye Yönelik” teması olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Misyon, Vizyon, Üniversite, Strateji, Stratejik Plan

Read:133

Download: 127