Kültürel Melezleşme Olgusunun Karadeniz Popüler Müziği Üzerindeki Görünümü
The View Of The Cultural Mıscegenation Fact On The Black Sea Popular Music

Author : Erkan Saral
Number of pages : 236-247

Summary

Bu çalışmada 90’lı yıllarla birlikte popüler anlamda etkisini göstermeye başlayan Karadeniz müziğinin, kültürel melezleşme bağlamındaki değişim ve dönüşümü incelenmiştir. Müzikal bir temsil tarzı olarak popüler Karadeniz müziğinin hangi türlerle etkileşim gösterdiği ve öne çıkan biçimlerin neler olduğu bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Kültürün değişebilir özelliğinin bir yansıması olarak, müzik pratikleri de melezleşmeye açıktır. Günümüzde farklı müzik kültürlerinin bir arada kullanımı yaygınlık kazanmış, bu yaygınlık, yerel müzik pratiklerine de yansımıştır. Popüler bir eğilim olarak, yerel müzik pratiklerini de içerecek şekilde melez müzik kavramının hangi koşullarda oluştuğu konusu, Karadeniz müzikleri örneklemi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak literatür ve albüm taraması yapılmıştır. Dolayısıyla kültürel melezleşme konusu müzik bağlamında ele alınırken, Fuat Saka ve Kazım Koyuncu albümlerinin bazı eserleri veri olarak değerlendirilmiştir. Buna göre özellikle Karadeniz’in doğu bölgelerine ait halk müziği türlerinin, Fuat Saka yorumu ile caz armonisi kazanarak şekillendiği, Kazım Koyuncu özelinde ise zaten Anadolu Rock adıyla geçerlilik kazanmış olan türün, Karadeniz Rock ismini alarak melezleştiği ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Melezleşme, Karadeniz Müziği.

Read:312

Download: 89