Etkileşimsiz Dinlemede Veri Kaybı Üzerine Bir Durum Çalışması
A Case Study on Data Loss in Noninteractive Listening

Author : Berker KURT
Number of pages : 295-312

Summary

İletişim becerileri arasında dinleme en erken öğrenilen ve en sık kullanılandır. Dinleme sürecinin gerçekleşebilmesi için insanın fizyolojik, duygusal, davranışsal, bilişsel ve üst bilişsel becerilerini belli oranlarda işletmesi gerekir. Bunun yapılabilmesi için de mutlaka veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Etkileşimsiz dinleme sürecinde aktarımlar arasındaki veri kaybını ortaya koymayı amaç edinen bu çalışma, nitel araştırma çerçevesinde durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseninde tasarlanmıştır. İçerik analizine tabi tutulan araştırma verileri, amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 42 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırma sürecinde katılımcılara bir metin verilmiş ve bu metnin sonraki katılımcıya aktarılması istenmiştir. Söz konusu süreç altı kez tekrar edilmiş ve araştırma süreci tamamlanmıştır. Sonuç olarak olay, yer, zaman ve kişi unsurlarından oluşan hikâye edici türdeki kaynak metin, etkileşimsiz dinlemeye dayalı aktarım sonunda her bir aktarımda ortalama %41,3, altı aktarım sonunda da ortalama %78,3 oranında veri kaybına maruz kalmıştır. Bunlar arasında en az veri kaybı olay ve kişi unsurlarında yaşanmıştır. Bu durum, dinlenilen bir metnin aktarımında en fazla olay ve kişilere önem verildiğini göstermektedir. Araştırmadan çıkan bir diğer önemli sonuç da metnin içeriğinde yoğun olarak bulunan deyim ve sayısal ifadelerinin aktarımlar sırasında varlığını tamamen yitirmesi olmuştur.

Keywords

Türkçe eğitimi, dinleme becerisi, etkileşimsiz dinleme, veri kaybı, durum çalışması

Read:144

Download: 88