Şeker Pancarında Kota Uygulamasının Kütahya Şeker Pancarı Üretimine ve Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Durumlarına Etkisi
The Effect of Quota Application on Sugar Beet on Kütahya Sugar Beet Production and Socio-Economic Status of Producers

Author : Şeyma Yılmaz Kuşçuoğlu - Ergin UZGÖREN
Number of pages : 222-237

Abstract

Tarım, kalkınma süreçlerinin ilk aşamasını oluşturması açısından özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için kritik öneme sahiptir. Tarımsal bir ürün olan şeker pancarı, yüksek katma değere sahip şekerin başlıca hammadesi olması bakımından önem kazanmaktadır. Bu nedenle tüm ülkeler, stratejik ürün olarak şeker piyasasını düzenlemeye yönelik çeşitli tedbirler almaktadırlar. Türkiye’de de şeker piyasasını düzenlemek amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmada 1998’den beri uygulanan pancar üretim kotasının Kütahya’daki şeker pancarı üretimine ve pancar üreticilerinin sosyo-ekonomik durumlarına olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmaçtır. Bu amaca yönelik olarak, Kütahya’da şeker pancarı üreticisi çiftçilerden kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiş olan 60 üreticiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçları analiz edildiğinde, Kütahya’da pancar üretiminin kota uygulaması ile çok büyük değişiklikler göstermediği, pancar üretilen alanların ve üretilen pancar miktarının büyük oranda sulama olanakları ve tarım arazilerinin parça sayısı ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Kota, Tarımsal Kota Uygulamaları, Şeker Pancarı, Şeker Yasası, Şeker Pancarı Kota Uygulaması.

Read:527

Download: 171

Atıf Bulunamadı