Yansıtıcı Düşünme Uygulamalarının Etkisinin İncelendiği Lisansüstü Tezlerin Analizi
Analysis Of Graduate Theses In Which The Effect Of Reflective Thinking Applications Are Examined

Author : Eray EĞMİR - Fatmanur BEYCAN - Ayşe DEDE
Number of pages : 62-80

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de 2008’den 2019 yılına kadar yazılmış, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde indekslenen ve bir ders bağlamında yansıtıcı düşünme uygulamalarının etkisini konu alan lisansüstü tezlerin incelenmesiyle oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 18’i yüksek lisans, 9’u doktora tezi olmak üzere toplam 27 tane lisansüstü tez çalışması analiz edilmiştir. Bulgulardan hareketle 2008 yılından başlayarak incelemeler yapıldığında en çok tezin 2017 yılında yazıldığı ve bu yılı, 2015 ve 2014 yıllarının takip ettiği görülmektedir. Ayrıca bir yüksek lisans ve bir doktora tezi dışında yayın dilinin genellikle Türkçe olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların konusuna bakılacak olursa çoğunlukla bazı uygulamaların yansıtıcı düşünmeye etkisi ve yansıtıcı düşünmenin akademik başarı veya tutuma etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmaların sıklıkla nicel araştırma desenleri ile tasarlandığı ve araştırmalarda deneysel yöntemin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte çalışmalarda yaygın olarak ölçek/anket ve başarı testleri kullanılmıştır. Veri analizi yönteminde ise içerik analizi, betimsel analiz, t-testi, tek yönlü ANOVA analizi ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Çalışmaların sonuçlarına bakıldığında yansıtıcı düşünmenin akademik başarı veya tutum üzerine ve yapılan uygulamaların da yansıtıcı düşünme becerisi üzerine olumlu etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords

Yansıtıcı düşünme, düşünme, yansıtma, lisansüstü tez.

Read:567

Download: 193

Atıf Bulunamadı