İşe Bağlılığın İşte Kalma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Gören Sesliliğinin Aracılık Rolü
The Mediating Role of Employee Voice within the Impact of Work Commitment on Intention to Stay

Author : Fatma Yeşilkuş - Fatma YEŞİLKUŞ - Onur Başar ÖZBOZKURT
Number of pages : 238-256

Abstract

İş görenler, işin türü ve doğası ne olursa olsun, organizasyonların kilit unsurlarından birisidir. Günümüz rekabet ortamında faaliyetlerine devam etmek isteyen organizasyonlar, iş görenlerle ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetme isteğinde ve iş görenlerini daha uzun süre organizasyonda tutma eğiliminde olmaktadır. Bu doğrultuda organizasyonlar, daha yüksek düzeyde performans elde edebilmede ve yetenekli iş görenlerin işe bağlılığının ve işte kalma niyetinin oluşmasında, iş gören sesliliği kavramına daha fazla ilgi göstermeye başlamaktadır. Buradan hareketle bu çalışma, işe bağlılık, işte kalma niyeti ve iş gören sesliliğini detaylı bir şekilde ele almayı, bu değişkenler arasındaki etkiyi ve işe bağlılığın işte kalma niyeti üzerindeki etkisinde iş gören sesliliğinin aracılık rolünü inceleyerek ilgili literatürde açıkça görülen eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılan 368 iş görenden elde edilen veriler “SPSS 21.0” ve “AMOS 24.0” nicel analiz programları kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, işe bağlılığın işte kalma niyeti ve iş gören sesliliği üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin var olduğu; iş gören sesliliğinin işte kalma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin var olduğu ve işe bağlılığın işte kalma niyeti üzerindeki etkisinde iş gören sesliliğinin kısmi aracılık rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

İş gören, işe bağlılık, işte kalma niyeti, iş gören sesliliği

Read:555

Download: 189

Atıf Bulunamadı