Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri, Romantik İlişkilerle İlgili Akılcı Olmayan İnançları ve Öz Anlayışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigation of Relations Between University Student’s Cognitive Emotion Regulation Strategies, Irrational Romantic Relationships Beliefs and Self-Compassion

Author : güven - Zeynep ÜNAL
Number of pages : 148-173

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenleme stratejileri, romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançları ve öz anlayışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim gören 402 üniversite öğrencisi (297 kadın, 105 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenleme stratejilerini ölçmek amacıyla “Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği”, romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlarını ölçmek amacıyla “Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği” ve öz anlayışlarını ölçmek amacıyla “Öz Anlayış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinde betimsel analizler, pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bilişsel duygu düzenleme stratejileri ile romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlar ve öz anlayış arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlar ile öz anlayış arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bilişsel duygu düzenleme stratejileri romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançların % 26.1 ‘ini yordamaktadır. Bilişsel duygu düzenleme stratejilerinden kendini suçlama, kabul etme, olumluya yeniden odaklanma, plana yeniden odaklanma, olumlu yeniden değerlendirme, felaketleştirme ve diğerlerini suçlama alt boyutları öz anlayışın % 45.9’unu yordamaktadır. Bununla birlikte romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançların farklı düşünme ve aşırı beklentiler alt boyutlarının öz anlayışın % 8.6’sını yordadığı tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Duygu Düzenleme Stratejileri, İnançlar, Öz-Anlayış

Read:561

Download: 183

Atıf Bulunamadı