RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES

Editor: Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Assistant Editor: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR
Publication Place: http://www.rssstudies.com
Year-Number: 2019-7.4
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Rafet METİN 1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Karaköselü Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı , 01-09
1260-61 / 1844-45 Social and Economic structure of Karaköselü Village in the Light of Temettuat Records
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.30170
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Selin HOPANCI - Fırat KOÇ Vahdet ÖZKOÇAK Erken Yaşta Evlendirilmiş Suriyeli Çocuklar, 10-22
Early Married Syrian Children
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36828
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sezin AÇIK TAŞAR İnovasyon ve Entelektüel Sermaye Arasındaki İlişkinin İşletmeler Açısından İncelenmesi, 23-33
The Review Of The Relationship Between Innovation and Intellectual Capital On Businesses
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.37325
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emin TOROĞLU - Nurullah KILINÇ Tuğrul AVCI Rekreasyonel Bir Yayla İncelemesi: Sertavul (Mut – Mersin), 34-54
A Recreational Plateau Survey: Sertavul (Mut - Mersin)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.38874
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Başar ATAÇ Akıllı Şehir Projelerinde Karar Alma ve Koordinasyon Yaklaşımları , 55-83
Decision Making and Coordination Approaches in Smart City Projects
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39647
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Müge ARSLAN KARABULUT Der Sinn- und Anwendungsbereich der Begriffe „Physiognomie“ und „Physiognomik“ in der deutschen und türkischen Sprache, 84-96
The Meaning of the Terms “Physiognomie” and “Physiognomik” in German and Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39557
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevda KAMAN Hulki Aktunç’un “Madi Hayat In The Dark” Adlı Öyküsünde Argo, 97-107
Slang In Hulki Aktunç’s Story “Madi Hayat In The Dark”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39651
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nuri AVCI - Zafer SAYGILI Organizasyonlarda Lider Tutumunun Çalışanların İş Bağlılıkları Üzerine Etkileri: İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesinde Faaliyet Gösteren Özel Temel Liselerde Bir Alan Araştırması , 108-123
Effects of Leadership Additudes in Organization on Employees Job Commitment: A Field Research on Private Basic High Schools Operating in Gaziosmanpaşa District in İstanbul
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39830
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih KARCIOĞLU - Ceyhun SERÇEMELİ Yüksek Yargı Kararları Işığında İşletme Yönetiminde Nepotizm, Favoritizm ve Kronizm Davranışlarının Hukuki Boyutları, 124-131
Legal Aspects of Nepotism, Favoritism And Cronyism Behaviors
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39871
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Selim EREN - Nebahat DEMİRAY Çocuk Suçluluğunu Etkileyen Muhtemel Faktörler: Suç Korkusu, Kentleşme Ve Aile Yapıları (Samsun İlkadım Ve Canik İlçeleri Örneği), 132-161
Possible Influencing Factors On Juveline Delinguincy: Fear Of Crime Urbanization And Family Structures (Cases Of İlkadım And Canik)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39892
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mesut TABUK Ortaokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerinin Matematik Başarısına Etkisinin İncelenmesi, 162-172
Investigation of the Effect of Secondary School Students’ Affective Characteristics on Mathematics Achievement
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39941
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK Şeyhülislâm Hocazâde Muhammed Efendi’nin Manzum Fetvâları II, 173-177
Poetry Fatwas of Sheikhulislam Hodjazade Muhammed Efendi II
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39962
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nuray KARAKAYA - Alparslan DEMİRBİLEK Dünya Edebiyatından Çocuklar İçin Tiyatroya Uyarlanan Eserlerin Pedagojik Yönden Değerlendirilmesi, 178-192
Pedagogical Evaluation of Theater Adapted Works for Children from World Literature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40163
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Birkan KARGI Alman Yazınından Seçili Yapıtlarda Zamanın Alımlanması, 193-205
Perception Of Time In The Selected Works Of German Literature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40198
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Levent CEYLAN 16 Yaş Altı Futbolcuların Sezon Öncesi ve Sezon Sonu Yoyo Performanslarının Mevkilere Göre İncelenmesi , 206-214
Investigation of Pre-Season and End-Season Yoyo Performance of Under-16 Players
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40258
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Derya KANTAR ÖZKES - Büşra KANTAR Fırat KOÇ Vahdet ÖZKOÇAK Suça Teşvik Eden Dijital Oyunların Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Bu Etkilerden Korunma Yöntemleri, 215-226
The Effects of Crime-Encouraging Digital Games on Children and Prevention of These Effects
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.32708
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine YAMAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Algılarının Bazı Demografik Özelliklerine Göre Yordanması, 227-248
Prediction of Preschool Teachers Perceptions of Inclusive Education According to Some Demographic Characteristics
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39325
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Merve ÇOBAN KOCAOĞLU - Sevinç MERT UYANGÖR PISA 2012 Bağlamında 9.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığının İncelenmesi, 249-271
Investigations of Mathematics Literacy of 9th Grade Students in the Context of PISA 2012
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36997
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Turgay SEBZECİOĞLU - Sedat KARAKAYA Cinsiyet Değişkeni Açısından Türkçe Dil Kullanıcılarının Yansız Adlar Üzerindeki Erillik-Dişillik Algısı , 272-309
The Perception of Masculinity-Femininity in Neuter Nouns by Turkish Speakers in Terms of the Gender Variable
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39555
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Metehan MERCAN - Soner BULUT Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Üçgende Alan Bilgisini Oluşturma Sürecinin RBC+C Modeline Göre İncelenmesi: Bir Öğretim Deneyi, 310-332
Investigation Of The Process of Forming Field Knowledge in a Triangle Of 6th Grade Students According To The RBC + C Model: A Teaching Experiment
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39493
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Taner ASLAN Firzovik İçtimaına Yeni Yaklaşımlar: İdarî Ve Askerî Tedbirler Üzerine Yazışmalar, 333-372
New Approaches To Firzovik Rally: Correspondences About Administrative And Military Precautions
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39445
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yavuz Selim BAYBURTLU Sosyal Ağlar-Sanal Eğitim Ortamlarının Türkçe Eğitimine ve Öğrencilerin Kelime Hazinelerine Katkılarına Dair Öğretmen Görüşleri, 373-385
Teachers 'Opinions about Turkish Education of Social Networks-Virtual Education Environments and Students' Contributions to Vocabulary
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40160
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Çiğdem Belgin DİKMEN - Ferruh TORUK Tarihsel Süreç İçerisinde Anadolu’da Su Yapıları: Dara , 386-416
Water Structures in Anatolia in the Historical Process: Dara
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39274
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.