RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES

Editor: Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Assistant Editor: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR
Publication Place: http://www.rssstudies.com
Year-Number: 2019-7.3
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Yavuz BAYRAM - Avni ERDEMİR Semih YEŞİLBAĞ Kâmûsü’l-A’lâm’a Göre 19.Yüzyılın Sonunda Trabzon, 01-19
In Accordance with Kâmûsü’l-A’lâm the Province of Trabzon At the end of the 19th Century
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36974
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Farivash Ghanadı MARAGHEH - Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU 1946-1948 Yılları Arasında Türkiye ve İran Modernizminin karşılaştırması için bir ortam olarak Arkitekt Dergileri ve Modern Mesken Meselesi , 20-36
The Architect Journals Between 1946-1948 as medium of comparison on Modernism in Iran and Turkey: The case of Modern House
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36941
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin Şiir ve Edebiyatla İlgili Fetvâları, 37-43
Fatwas of Sheikhulislam Ebussuud Efendi on Poetry and Literature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36889
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gökçen ŞAHMARAN CAN Leonardo Da Vinci'nin “La Joconde”unun (Mona Lisa) Modern Ve Postmodern Sanatsal Pratiklerde Parodik Yeniden Üretimi , 44-64
Reproduction Of Leonardo Da Vinci's
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23510
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esma DUMANLI KADIZADE - Gamze NERGİZ Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri, 65-76
Views of Turkish Teachers on Children's Literature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36871
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seval Deniz KILIÇ Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına İlişkin Felsefî Görüşleri, 77-87
Preservice Mathematics Teachers' Philosophical Views on the Nature of Mathematics
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36935
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mesut GÜN - Pınar NÜNÜKOĞLU İzmir Yabancılar İçin Türkçe A1 Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi, 88-99
The Evaluation of Izmir Turkish Course Book A1 for Foreigners with Respect to the Principles of Constructivist Approach
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36929
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cevdet ERGÜL Meslek Liselerinde Başarısızlık Kaynaklı Okul Terkinin İncelenmesi, 100-117
Investigation of Failure Related School Dropouts in Vocationals High-Schools
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36837
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşegül ŞENTÜRK - Bayram Ali YAVUZ İtalyan Basınında İzmir'in İşgali, 118-130
Occupation of İzmir in The Italian Press
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36823
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ufuk ÖZEN BAYKENT The Ideas of Nothingness and Absurdity in Hemingway`s “A Clean Well-Lighted Place”, 131-137
The Ideas of Nothingness and Absurdity in Hemingway`s “A Clean Well-Lighted Place”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36822
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasemin SARICI AYTAN - Salih GÜNEY Çalışanların Performanslarında Örgütsel Adalet, Güven, Bağlılık ve Vatandaşlığın Etkisi ve Buna Yönelik Bir Çalışma , 138-155
The Impact Of Organizational Justice, Trust, Commitment and Citizenship On Employee Performance and A Study
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.32692
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Süleyman DEMİRTAŞ - Ayşe MENTİŞ TAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilere İlişkin Metafor Algılarının İncelenmesi (Konya Örneği) , 156-177
An Analysis Of The Metaphorical Perceptions Of Primary School Teachers Regarding Syrian Students (Konya Example)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.32687
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüseyin POLAT Arapça Öğretmen Adaylarının 2-8 Sınıf Arapça Öğretim Programına İlişkin Görüşleri, 178-189
Opinions of prospective Arabic teachers related to the Arabic Teaching Program for 2-8 classes
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.32683
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sabri KARADOĞAN - Emrah ŞIKOĞLU Handan ARSLAN Nevşehir Çevresinde Volkanik Terselme Rölyefi ve Peribacalarının Oluşumuna Etkisi, 190-210
Volcanic Inversıon Relief in Nevşehir Surrouding And Its Effect On The Formation Of Fairy Chimneys
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.24980
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İbrahim ÇANKAYA Bazı Sosyal Değerler Açısından Eğitime Karşılaştırmalı Bir Bakış, 211-219
A Comparative Glance to Education in Terms of Some Social Values
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.32678
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.