RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES

Editor: Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Assistant Editor: Öğr. Gör. Hasan ATMACA
Publication Place: http://www.rssstudies.com
Year-Number: 2020-8.1
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Duygu PİJİ KÜÇÜK - Vildan ÖZDEMİR İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik ve Sınıf Öğretmenlerinin Belirli Gün ve Haftalara Yönelik İşlenen Müzik Dersi ile İlgili Görüşleri, 01-19
The Perceptions of Primary School and Music Teachers Towards Music Lessons with Respect to Specific Days and Weeks
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40254
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma Nur BAŞARAN - Nazlı KEŞİKÇİ Dokuma Yüzeylerde Renk Düzenlemelerinin Desen Görünümüne Etkisi, 20-39
The Impact of Color Arrangements on Pattern Appearance in Woven Surfaces
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40235
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Serpil AKDAĞLI Sürrealizm Gerçekliğinde Kadın İmgesi ve Sürrealist Kadın Sanatçılar, 40-56
The Image of Women in the Reality of Surrealism and Surrealist Women Artists
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41691
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Süreyya ECE - Gülçin ÇETİNKAYA ÖZDEMİR Etkin Lider Algısının Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi, 57-70
The Effect Of The Effective Leader Perception On Burnout And Intention To Quit
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41482
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahadır Gülden Taşlıcalı Yahya’nın “Bana” Redifli Gazelinin Şerhi, 71-85
The Commentary of Taşlıcalı Yahya’s Lyric with The “Bana”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41803
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hasan ATAK - Tuğba Kırman Homofobi: Kuramsal ve görgül bir değerlendirme, 86-104
Homophobia: A theoretical and empirical assessment
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41688
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlknur KABAŞ - Sevilay YILDIZ Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Öz Yeterlik Algıları ile Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Öğretim Programına Bağlılıkları, 105-134
Primary School Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy on First Literacy Teaching And Their Commitment to the Programme of First Literacy Teaching
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41826
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşen Temel Eğinli - Şenel Karaman, Ayşe NARİN Travma Bilgilendirilmiş Organizasyon : Travma Bilgilendirilmiş Örgüt Kültürü Yaratma Süreci, 135-160
Trauma Informed Organization: The Process of Creating A Trauma-Informed Organizational Culture
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41845
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Meryem EMEKCİ - Süleyman DOĞAN Türkiye’deki Üniversitelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi, 161-203
Investigation of Mission and Vision Expressions of Universities in Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41871
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kemal Şamlıoğlu Cemil Meriç’te “İhya” ve “Kendi”, 204-213
“Revival” and “Self” in Cemil Meriç
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41890
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah UĞUR - Mesut GÜN Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Sözcük Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, 214-235
Assessment Of The Activities In The Yedi İklim Turkish Teaching Set Textbooks In Terms Of Vocabulary Teaching
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41960
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erkan Saral Kültürel Melezleşme Olgusunun Karadeniz Popüler Müziği Üzerindeki Görünümü, 236-247
The View Of The Cultural Mıscegenation Fact On The Black Sea Popular Music
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41962
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer SAVRAN Enverî Divanı’nda Deyimler, 248-273
Idioms in Enveri’s Divan
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41966
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Feyzi Yağcı Aşık Dertli Divani’nin Bestelediği ve Derlediği Şanlıurfa Yöresindeki Beş Türkü ve Bu Türkülerin Türk Halk Müziği Analizleri, 274-294
Five Ballads That Melodized and Compiled by Aşık Dertli Divani in Şanlıurfa Territory and the Turkısh Folk Music Analyses of These Ballads
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41977
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Berker KURT Etkileşimsiz Dinlemede Veri Kaybı Üzerine Bir Durum Çalışması , 295-312
A Case Study on Data Loss in Noninteractive Listening
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41984
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.