Kadınların Baharat Tüketimi Üzerine Bir Araştırma
A Research On Spices Consumption Of The Women’s

Author : Yener OĞAN - Fulya SARPER - Elif Zeynep ÖZER - İbrahim ÇEKİÇ
Number of pages : 226-244

Abstract

Bu çalışma farklı şehirlerde yaşayan kadınların baharat kullanım durumlarını tespit amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan Baharat Kullanımı Anket Formu 2018 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Artvin’de 140, Gaziantep’te 140 ve İstanbul’da 140 olmak üzere toplam 420 kişiye uygulanmıştır. Araştırma kapsamında kadınların (%61,9) baharatları yaygın olarak kullandığı; baharat seçiminde lezzet faktörünün (%52,1) belirleyici olduğu; kullanım alışkanlıklarının şekillenmesinde ise damak zevki faktörünün (%54,5) etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca baharat kullanım miktarının aile fertlerinin tutumlarına göre değiştiği; baharatların muhafazasında hijyen-sanitasyon kurallarına uyulduğu ve baharatların son tüketim tarihi konusunda (%26,4) hassasiyet gösterildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Kadınların yaşları, eğitim durumları ve yaşadıkları bölgelere göre baharat kullanımları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0,05). Farklı örneklem grupları üzerinde yapılacak çalışmaların bu çalışma ile karşılaştırılması ve baharat kullanımı ile ilgili araştırmaların arttırılması önerilmektedir.

Keywords

Baharat, Kadınlar, Artvin, Gaziantep, İstanbul.

Read:2237

Download: 1096