Osmanlı Manzum Fetvâ Geleneğinde Hocazâdeler Geleneği


Şiir ve edebiyatın her alana hâkim olduğu Osmanlı coğrafyasında devlet yazışmaları da bundan etkilenmiş ve her türlü resmî arşiv belgesinde nazım ve edebî sanatın bolca yer aldığı görülmüştür. Bu durum, hukuki alanda fetvâlara da yansımış ve böylece orijinal bir tür olarak manzum fetvâlar Türk edebiyatındaki yerini almıştır. Osmanlı’da manzum fetvâlar Divan şairleri içinde özel bir yere sahip olan şeyhülislâm ve müftülerce verilmiştir. Genellikle 16.yüzyıl ortalarından itibaren görülmeye başlanan manzum fetvâlar büyük ölçüde Ebussuûd Efendi, Bostanzâde Muhammed Efendi, Hoca Sadeddin Efendi gibi, yaptıkları önemli işlerle çağa damga vurmuş ünlü şeyhülislâmların kalemlerinden çıkmıştır. Hoca Sadeddin Efendi ve onun oğul ve torunları ise bu geleneği bir aile geleneği hâlinde sürdürmüşler ve bu konuda özel bir yer tutmuşlardır. Osmanlı’da şu ana kadar tespit edilmiş bulunan manzum fetvâların yarıdan fazlasının Hocazâdeler tarafından verilmiş olduğu dikkat çekicidir.


Keywords


Osmanlı, Hocazadeler, manzum fetvâ, gelenek.

Author: Muhittin ELİAÇIK
Number of pages: 94-114
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13260
Full text:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.