Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri: Yiyecek ve İçecek Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması
Reasons for Failure of Entrepreneurs: A Case Study in the Food and Beverage Sector

Author : Ömer KARADEMİR - İsmail KARAKULLE - M. Volkan ARMAĞAN
Number of pages : 115-131

Summary

Girişimciler bulundukları ülkelerdeki ekonomik kalkınmada önemli rol oynar. Ülkemizde her yıl birçok sayıda yeni girişimci kendi işini kurmakta ancak bunların birçoğu varlığını devam ettiremeyip çok erken yaşlarda kapanmaktadır. Bu yönüyle girişimcilerin başarısız olma nedenlerini bilmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı girişimcilerin başarısız olma nedenlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Kastamonu illinde KOSGEB’den destek alarak açılan ve 4 yıl yiyecek içecek alanında faaliyet gösterdikten sonra kapanan bir işyeri nitel araştırma desenlerinden örnek olay çalışması kullanılarak incelenmiş, veri toplama tekniği olarak gözlem ve mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bilgi ve tecrübe eksikliği, yönetim yetersizliği, rekabeti dikkate almama gibi faktörler girişimcinin başarısızlığının önemli sebepleri arsında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Girişimci, girişimcilik, başarısızlık.

Read:919

Download: 841