İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GENEL ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KENDİLERİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI
The Self Effiency of Maths Teachers of Primary Schools of General Teaching Behaviors (The Sample Of Ankara)

Author : Nadir ÇELİKÖZ - Hülya YILDIZLI
Number of pages : 1-23

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerini ne kadar yeterli algıladıklarını belirlemek ve öğretmen yeterliliğinde cinsiyet, kıdem ve mezun oldukları fakülte değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini; Ankara ili Altındağ, Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde görev yapan 237 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, öğretmenlerce doldurulan anketler yoluyla elde edilmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak, Erişen ve Çeliköz (2003) tarafından geliştirilen “Genel Öğretmenlik Davranışları Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı .96 dir. Verilerin analizinde bu anket formundaki sorular kullanılmış ve analizler Windows SPSS versiyon 15.0 programı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri frekans ve yüzde değerleri ile çözümlenmiştir. Cinsiyet açısından anlamlı bir fark olup olmadığı “t” testiyle, kıdem ve mezun olunan üniversite değişkenleri açısından anlamalı bir fark olup olmadığı ise tek yönlü varyans analizinden yaralanılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmenler genelde kendilerini yeterli olarak algılamaktadır. Cinsiyet ve kıdem açısından öğretmenler arasında anlamlı bir fark bulunmazken mezun olunan fakülte değişkeni açısından anlamlı bir fark gözlenmiştir. Elde edilen veriler yorumlanarak alan ve araştırmalara katkı sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Öğretmenlik Mesleği, Genel Öğretmen Yeterlilikleri, İlköğretim Matematik Öğretmenleri

Read:2087

Download: 1151