ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRETİMİNDE ROBOT TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Views of Gifted Student on Using Robot Technology in Science Teaching

Author : Mehpare ERASLAN - Ayşe KOÇ ŞENOL, Ayşe KILINÇ, Uğur BÜYÜK
Number of pages : 24-39

Abstract

Günümüzde ülkelerin kalkınması ve ilerlemesinde üstün zekalı bireylerin oldukça önemli bir role sahip oldukları düşünüldüğünde; bu bireylerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında kaliteli bir fen eğitimi alması oldukça önemlidir. Robotik destekli fen öğretimi, robot teknolojisinin kullanımı ile fen öğretimini teknoloji ile bütünleştirerek kolaylaştırmayı ve öğrencilere problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi birçok beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı, üstün zekalı öğrencilerin fen öğretiminde robot teknolojisinin kullanımına yönelik görüşlerinin ve görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre değişiminin incelenmesidir. Araştırma, 2012–2013 eğitim öğretim yılında, Kayseri’de gerçekleştirilen "Erciyes Dağı ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulları-III" adlı TÜBİTAK Projesi kapsamında yürütülmüştür. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 6. ve 7. sınıfı bitirmiş Bilim Sanat Merkezi öğrencileri (N=28) katılmıştır. Araştırmanın modelini, yarı deneysel yöntemin “ön test - son test tek gruplu deseni” oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Öğrenci Kişisel Bilgi Formu", "Robotik Öğrenci Ön Anket" ve "Robotik Memnuniyet Anketi" kullanılmıştır. Yapılan etkinlikler Lego Mindstorms NXT Robotik Eğitim Setleri ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler üç gün boyunca devam etmiş, elde edilen nicel veriler SPSS 17.00 paket programı aracılığı ile 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, üstün zekalı öğrencilerin robot teknolojisinin fen öğretiminde kullanımına ve Fen Bilimleri dersi deneylerine yönelik oldukça olumlu görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Robot teknolojisi, Fen öğretimi, Üstün zekalı öğrenciler

Read:2066

Download: 1149

Atıf Bulunamadı