İLKOKUL 2. SINIFTAN İTİBAREN YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SINIF VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Primary School Teachers’ and English Teachers' Views About from Second Grade Primary School to be on Foreign Language Education About

Author : Bahattin EKUŞ - Özgür BABAYİĞİT
Number of pages : 40-49

Abstract

Yabancı dil, gelişen teknoloji sayesinde küçülen dünyamızda önemli bir kavram haline gelmiştir. Ülkemizde kullanılan "bir dil bir insan" deyimi, yabancı dilin önemini açıkça vurgulamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile ilköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapılmıştır. İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesi 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu değişiklikle birlikte ilkokul 2. sınıftan itibaren haftada iki saat yabancı dil dersi yer almıştır. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ilk kez 2. sınıflarda yabancı dil dersi okutulmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı ilkokul 2. sınıftan itibaren okutulmaya başlanan yabancı dil dersi hakkındaki sınıf ve İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Bu bağlamda, 2. sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin ve İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma tarama modelindedir. 10 sınıf, 10 İngilizce öğretmeni olmak üzere toplam 20 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşmeler 2013 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme ile öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerine başvurulmuştur. Yapılan görüşmeler araştırmacılar tarafından ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Ses kayıt cihazındaki bilgiler bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilkokul 2. sınıftan itibaren yabancı dil dersi verilmesinde görüş ayrılıkları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dersin sınıf öğretmenleri tarafından mı, İngilizce öğretmenleri tarafından mı verilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Yabancı dil eğitimi, öğretmen görüşü, haftalık ders çizelgesi.

Read:2040

Download: 1139

Atıf Bulunamadı