İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ ÇEVRE İLE İLİŞKİLENDİRİLEN DEĞERLERİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİ KAZANMASINDAKİ ÖNEMİ
The Importance of Gaining Awareness of the Values Associated with the Environment in the Social Studies Program for the Students of the Fourth Grade Elementary

Author : - Ali MEYDAN,Nihal YILDIZ
Number of pages : 50-64

Abstract

Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler Programında çevre ile ilişkilendirilen değerlerin öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları üzerindeki önemini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla nitel bir yaklaşım kullanılmış durum çalışmasıdır. Veri toplama aracı olarak ilkokul 4. sınıf öğrencilerine çevre ile ilişkilendirilen doğa sevgisi, temizlik, yardımseverlik ve hoşgörü değerlerini vermek amacıyla kısa hikayeler kullanılmış ve sonrasında her bir değerin çevreye transfer edilmesini ortaya koyacak şekilde eğitim uzmanları ile yarı yapılandırılmış mülakat formu oluşturulmuştur. Mülakat soruları hazırlanırken öğrencilerin değerleri kazanım düzeylerini belirlemek amacı ile değer sorularından basamaklarla çevre sorularına geçilmesi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya ilinde Meram merkez ilçesinde yer alan bir ilkokul 4. sınıfta 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada verilerin analizinde, benzer ve farklı ifadelerin bir araya getirildiği nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin okunan hikayelerdeki değerleri kazanma düzeyleri, kazanılan değerlerin hikayelerden başka yerlerde kullanım düzeyleri ile kazanılan değerleri çevreye aktarma düzeylerine ilişkin veriler toplanarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kazanmış oldukları değerleri genel olarak çevreye transfer edebildikleri ve gerekli yerlerde uygun olarak kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Sosyal Bilgiler Programı, Değerler, Çevre, Çevre Bilinci

Read:2044

Download: 1116

Atıf Bulunamadı