SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ VE ALTERNATİF KAVRAMLARININ KELİME İLİŞKİLENDİRMESİ TESTİ İLE BELİRLENMESİ
Definition of Cognitive Structure for the Geographical Information Systems (GIS) and Alternative Issues of Candidates of Social Studies Teachers vıa a Word Association Test

Author : Mesut ŞİMŞEK
Number of pages : 64-75

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “Coğrafi Bilgi Sistemleri” anahtar kavramı ile ilgili kavramsal çatılarını araştırarak, bu konudaki kavram yanılgılarını tespit etmektir. Araştırma verileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğrenim gören 80 öğrenciden bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak toplanmıştır. Kelime ilişkilendirme testi analizi ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “Coğrafi Bilgi Sistemleri” anahtar kavramına vermiş oldukları cevap kelimeler, kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerde tekrar eden cevap kelimelerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Kategorilere ayrılan cevap kelimelerin frekans ve yüzde oranları incelendiğinde, öğrencilerin Coğrafi Kavramlar, Harita Bilgisi, Bilim Dalları, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İlgili Kavramlar, Yazılım ve Donanım, şeklindeki kategorilerde yer alan kavramlar üzerinde daha çok yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu sonuçlara göre, öğretmen adaylarının "Coğrafi Bilgi Sistemleri" anahtar kavramıyla ilgili geçerli ilişkilendirme yaptıkları söylenebilir. Ancak bu ilişkilendirmelerin bir kısmının bilimsel bilgiden uzak olması öğretmen adaylarının bazı konularda azda olsa sınırlı bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, elde edilen bulgulara göre, kelime ilişkilendirme testlerinin bilişsel yapıyı ortaya çıkarmada ve kavram yanılgılarını tespit etmede etkili bir teknik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Sosyal Bilgiler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Kelime İlişkilendirme Testi

Read:1495

Download: 557

Atıf Bulunamadı