SOSYAL BİLGİLER 4-5. SINIF PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING THE SOCIAL STUDIES SYLLABUS AND TEXTBOOKS FOR GRADES 4 AND 5 IN TERMS OF THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY

Author : Tuğba Cevriye ÖZKARAL - - Ayşe MENTİŞ TAŞ
Number of pages : 61-73

Abstract

Günümüzde yaşamın hemen her alanında sürdürülebilirlik bir amaç veya ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışının bireyler tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu anlayışın bireylere kazandırılması konusunda sosyal bilgiler vb. derslere büyük görevler düşmektedir. Farklı ülkelerin sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programları incelendiğinde; doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirlik konusuna geniş bir yer verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde yürürlükte olan Sosyal Bilgiler 4-5.sınıf programı ve ders kitaplarının bu kavram açısından ele alınıp incelenmesi önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler 4-5.sınıf programı ve ders kitaplarını sürdürülebilirlik kavramı açısından değerlendirmek ve bir durum tespiti yapabilmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sosyal Bilgiler 4-5.sınıf Programı, Sosyal Bilgiler-4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) ve Sosyal Bilgiler-5 Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Dokümanlar bilgisayar ve internet kullanılarak elektronik bir formatta elde edilmiştir. Dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılmıştır. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Özellikle sürdürülebilirlik kavramının ekonomi, toplum, çevre ve kültür boyutları üzerinde durulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara dayanılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal Bilgiler 4-5.sınıf programı ile ders ve öğrenci çalışma kitaplarında doğrudan sürdürülebilirlik kavramına yer verilmemiştir ancak dolaylı olarak bu kavrama ilişkin ögelere yer verildiği söylenebilir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, sürdürülebilirlik, ders kitapları, program.

Read:2416

Download: 1550

Atıf Bulunamadı