SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK YARDIM KONUSUNDAKİ ÖZ GÜVEN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*
Determination on Primary Teachers’ Self-Confidence Level on First-Aid Subject

Author : Sümeyye BAYTÜRE - - Ali ÖZEL
Number of pages : 94-105

Abstract

Bu çalışmada, “Sınıf Öğretmenlerinin İlk Yardım Konusundaki Öz Güven Düzeylerinin Belirlenmesi” amaçlanmıştır. Tarama (survey) modeli ile gerçekleştirilen çalışmada, kullanılan ölçme aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen anketin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı; 0.88 olarak bulunmuştur. Örneklem, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma örneklemini, 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı Niğde il merkezi, ilçeler ve köylerde görev yapan 112’si kadın, 38’i erkek; toplam 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışmaya katılan öğretmenlerin sadece %1,3’ünün okulunda görevli sağlık personeli olduğu, büyük çoğunluğunun okulunda ecza dolabı olduğu (%93,7), ancak ecza dolabı olmayan okulların da (%6,7) bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin ilk yardım konusunda öz güven düzeylerinin düşük olduğu, ayrıca ilk yardım konusundaki öz güven düzeylerinin yaş, öğretmenlik görev süresi, ilk yardım ile ilgili hizmet içi eğitim almış olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmenlerin %82,7’si ilk yardım ile ilgili eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu çerçevede verilecek eğitimlerin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması, alan uzmanlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek uygulamalarla desteklenmesi sonucunda öğretmenlerin ilk yardım konusundaki öz güven düzeylerinin artacağı düşünülmektedir. * Bu çalışma, Sümeyye BAYTÜRE’ nin Prof. Dr. Ali ÖZEL danışmanlığında devam eden yüksek lisans tez çalışmasının bir kısmından yararlanılarak yapılmış ve 08-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenmiş olan “3rd International Conference on Primary Education (III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı)” konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Keywords

İlk yardım, öz güven, sınıf öğretmeni.

Read:2523

Download: 1634