5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KÖY OKULU ÖRNEĞİ
THE FIFTH-GRADERS’ OPINIONS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS: A CASE OF A SCHOOL VILLAGE

Author : Hamdullah EROL - - Naim UZUN
Number of pages : 16-30

Abstract

Artan çevre sorunları karşısında etkili bir çevre eğitiminin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Etkili bir çevre eğitimi için küçük yaşlardan itibaren bireylerin çevre sorunlarına ilişkin mevcut görüşlerinin bilinmesi, daha sonraki öğrenim sürecinde izlenecek olan eğitimin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. İlkokuldan ortaokula geçiş sürecinde bulunan 5.sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına ilişkin görüşlerinin saptanmasının amaçlandığı bu çalışma, bütüncül tek durum deseninde nitel bir araştırmadır. Çalışmada görüşme yöntemi yoluyla Aksaray İli’ne bağlı bir köy okulunda öğrenim görmekte olan 17 öğrencinin görüşleri alınmıştır. Görüşmelerde öğrencilerden yaşadıkları köy, ülke ve dünyadaki çevre sorunlarının neler olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgulardan hareketle sonuç olarak öğrencilerin çevre sorunlarını daha çok yerel düzeyde açıkladıkları, görüşlerinin genellikle hava, su ve toprak kirliliği gibi yakın çevrelerinde gözlenebilen sorunlar etrafında toplandığı görülmüştür. Çalışmada ulaşılan sonuçların, özellikle köy okullarında görev yapacak ve yapmakta olan öğretmenlere etkili bir çevre eğitimine ilişkin planlamalarında yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Çevre, çevre eğitimi, çevre sorunları, köy okulu, 5.sınıf

Read:1407

Download: 520

Atıf Bulunamadı