İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ*
INVESTIGATION OF THE PRIMARY PRESERVICE TEACHERS' ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Author : Halil İbrahim Demir - - Cenk YOLDAŞ
Number of pages : 31-51

Abstract

Bu çalışma da ilköğretim öğretmen adaylarının çevre problemlerine yönelik tutumları ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelenmiştir. Her bir tutum değişkeninin, sınıf düzeyine, cinsiyete, yaşa, yaşadığı bölgeye, çevreyle ilgili herhangi bir etkinliğe katılıp katılmadığına, çevre konulu başka bir ders alıp almadığına göre farklılık gösterip göstermediği tespit etmek amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde olup, betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Fen ve Teknoloji dersi alan, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliğinin 4.sınıflarında eğitim gören 206 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmaya oluşturan veriler, sınıf, fen bilgisi ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevre problemlerine yönelik tutumlarını ölçen bir tutum ölçeği ile fen ve teknoloji öğretimi dersine yönelik tutumlarını ölçen bir tutum ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Yoldaş (2009) tarafından geliştirilen “Çevre Tutumları Ölçeği” ile fen ve teknoloji öğretimi dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacı ile Sarıtaş ve Süral (2009) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri için; bağımsız örneklem T-testi, ANOVA ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda; ilköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları arasında pozitif yönde ancak anlamlı olmayan doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarıyla Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçlarına bakıldığında; kız öğrenciler lehine bir ortalama puan yüksekliği görülse de aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı görülmemiştir. Sınıf düzeyine, yaşa, yaşadığı bölgeye, çevreyle ilgili herhangi bir etkinliğe katılıp katılmadığına, çevre konulu başka bir ders alıp almadığına göre ise anlamlı fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının düşük düzeyde olduğu, istenilen düzeyde olmadığı; fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının ise yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. *Bu çalışma, 08-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenmiş olan “3rd International Conference on Primary Education (III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı)” konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Keywords

Çevre tutumları, fen ve teknoloji dersi, ilköğretim öğretmen adayı

Read:1665

Download: 789