TÜRKİYEDEKİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİN İNCELENMESİ (2007-2014)
INVESTIGATION OF PHD THESIS CARRIED OUT ON CRITICAL THINKING SKILLS IN TURKEY (2007-2014)

Author : AYHAN BULUT - - FEVZİ DURSUN - Emin Tamer YENEN
Number of pages : 1-15

Abstract

Türkiye’de 2007-2014 yılları arasında eleştirel düşünme becerisi konu başlığıyla yapılan doktora tezlerini analiz etmektir. Bu araştırmada eğitim ve öğretim alanında eleştirel düşünme becerisi başlığıyla yapılan doktora tezleri tarama modeli yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırmada desenlerinden biri olan doküman incelemesi deseni uygun görülmüştür. Araştırmanın evrenini belirlemek üzere 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde YÖK ulusal tez merkezinde eğitim ve öğretim alanında eleştirel düşünme becerisine yönelik olarak yapılan doktora tezleri taranmıştır. Ulusal tez merkezinde yapılan taramalarda 2001-2014 yılları arasında konuyla ilgili yapılan doktora çalışmalarının sayısının 37 adet olduğu görülmüştür. Daha sonra bu doktora tezlerinin incelenmesinde yıl, eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalar ve dil sınırı getirilmiştir. Bu sınırlandırmalarla incelenecek tez sayısı örneklem olarak 2007-2014 yılları arası eğitim ve öğretim alanında yapılanlar ve yalnızca Türkçe olarak yazılmış 28 adet doktora tezi çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde araştırmaya uygun olan cinsiyet, tezlerin yapıldığı üniversiteler, tezlerin sunulduğu enstitü ve anabilim dalları, araştırma konuları, araştırma desenleri, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları ve çözümlenmesi, örneklem türü ve tezlerin yapıldığı iller başlıkları altında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzdelerle açıklanmıştır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek konular üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Eğitim programları ve Öğretim, Eleştirel Düşünme Becerisi, Doktora Tezleri,

Read:1483

Download: 624

Atıf Bulunamadı