TURİZM COĞRAFYASI DERSİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
THE EFFECT OF TOURISM GEOGRAPHY COURSE ON THE ATTITUDES TOWARD GEOGRAPHY COURSE

Author : Mehmet Tamer KAYA - - Nusret KOCA
Number of pages : 52-60

Abstract

Bu çalışmanın amacı Turizm Coğrafyası dersinin coğrafya dersine karşı tutuma etkisini belirlemektir. Araştırma Ege ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmada, öntest–sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Demirkaya, Arıbaş (2004) tarafından geliştirilen Likert tipi coğrafya tutum ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda; turizm coğrafyası dersi gören deney grubunun öntest-sontest tutum puanlarına bakıldığında, öğrencilerin derse karşı tutumları olumlu yönde artmıştır. Kontrol grubunun öntest-sontest tutum puanlarına bakıldığında, öğrencilerin derse karşı tutumlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmediği görülmüştür. İki grubun sontest tutum puanları karşılaştırıldığında ise anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmektedir.

Keywords

turizm coğrafyası, sosyal bilgiler, tutum

Read:1405

Download: 551

Atıf Bulunamadı