YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
INVESTGATION OF POSTGRADUATE THESIS RELATED TO LIFELONG LEARNING

Author : Emin Tamer YENEN - - Hasan Hüseyin KILINÇ - Ayhan BULUT
Number of pages : 85-93

Abstract

Bu çalışmada, yaşam boyu ya da hayat boyu öğrenmeyle ilgili genel eğilimlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, farklı enstitü ve fakülteler bünyesindeki anabilim dallarında yapılan yaşam boyu ve hayat boyu öğrenme ile ilgili 2007 ve 2014 arasındaki yüksek lisans ve doktora tezleri analiz edilmiştir. Çalışmanın, incelenen tezlerde çalışılan belirli alanları, değişkenleri, örneklemleri ve yöntemleri belirterek, bu alanda yapılacak olan yeni araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmada, tarama modeli çerçevesinde doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. İncelenen tezlerin, araştırma konuları, kullandıkları modeller, ölçme araçları, örneklem türleri ve tezlerde yapılan istatistiksel teknikler betimsel istatistik tekniklerinden frekans ve yüzdelerle analiz edilmiş ve genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Öğrenme ihtiyacı, yaşam boyu öğrenme, lisansüstü tezler

Read:1428

Download: 517