Ergenlerde Saldırganlık ve Kendine Zarar Verme Davranışları
Aggression and Self-injurious Behaviours in Adolescents

Author : Yağmur Sezer EFE -- Emine ERDEM
Number of pages : 434-445

Abstract

Giriş: Bu çalışma, ergenlerde saldırganlık ve kendine zarar verme davranışlarını belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılarak tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini, bir lisenin 9-12. sınıflarına devam eden 443 ergen oluşturmuştur. Etik kurul, kurum, ebeveyn ve ergen onamı alınarak yapılan çalışmada; veriler Tanıtıcı Özellikler Anket Formu, Saldırganlık Ölçeği (SÖ) ve Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri (KZVDDE) ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney U, student t, Spearman korelasyon testleri ile veriler değerlendirilmiştir. Bulgular: Ergenlerin %54.6’sının kız, %34.5’inin 18 yaşında, %26.9’unun 12. sınıfta, %77.0’ının çekirdek aileye sahip olduğu ve %72.24’ünün kendine zarar verme davranışları sergilediği belirlenmiştir. Ergenlerin KZVDDE puan ortalamaları ile saldırganlık puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu (p<0.05); saldırganlık düzeyi yüksek olan ergenlerin KZVDDE puan ortalamalarının da yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Ergenlik dönem özellikleri dikkate alınarak okullarda spor ve sosyal etkinliklere ağırlık verilmesi; stres-öfke yönetimi ve etkili iletişim becerilerine ilişkin eğitim verilmesi ve okul-aile işbirliğinin sağlanması önerilebilir.

Keywords

Ergenler, kendine zarar verme davranışı, saldırganlık

Read: 1,811

Download: 1,266