Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgıların Giderilmesi
Removing of Misconceptions Related with Some Basic Science Con-cepts with Purpose-Built Science Teaching Materials

Author : Davut SARITAŞ -- Mahmut POLAT
Number of pages : 73-100

Abstract

Bu çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının alan yazında sıklıkla vurgulanan bazı temel fen kavramlarına yönelik yanılgılarının amaca yönelik hazırlanmış fen öğretim materyalleri ile giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak ilgili alan yazından seçilen temel fen kavramına yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi yapılmıştır. Bunun için ilgili alan yazındaki farklı kavram testleri kullanılmıştır. Ardından bunların giderilmesi için amaca yönelik hazırlanmış fen öğretim materyalleri ile yapılan öğretim etkinlikleri tasalanmış ve uygulanmıştır. Bu süreçte aktif öğrenmeyi destekleyen güncel yöntemleri dikkate alınmıştır (5E,7E öğrenme halkaları, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla vb.) Çalışma Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 132 fen bilgi öğretmen adayı (1-2-3- ve 4. Sınıflar) ile yürütülmüştür. Çalışma deneysel araştırma desenlerinden “Tek Grup Öntest-Sontest” araştırma desenine göre dizayn edilmiştir. Elde edilen veriler iki aşamalı kavram sorularından sağlandığında hem nicel hem de nitel olarak işlenmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilk ölçmelerden sonra ortaya çıkmış olan özellikle fizik ve kimya ile ilgili fen kavramlarına yönelik birçok yaygın kavram yanılgısının etkinlikler sonrasında giderildiğini göstermektedir. Özellikle belli bir kavram seti için amaca yönelik hazırlanan öğretim materyallerinin kullanımının kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu görülmektedir.

Keywords

Öğretim Materyali,Fen Kavramları,Kavram Yanılgıları,Kavram Öğretimi,Aktif Öğrenme

Read: 2,566

Download: 1,616