Türkiye’de 1923-2016 Dönemi Yükseköğretim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
The Relationship Between Higher Education and Economic Growth in Turkey in The Period Of 1923-2016

Author : Emel YILDIZ
Number of pages : 112-125

Abstract

Beşeri sermayenin teknolojik bilgi, beceri ve deneyim gibi nitelikleri üretimde yaratılan katma değeri belirlerken, yaratılan katma değer de ekonomilerin büyüme potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Yükseköğretim, beşeri sermayenin uzmanlık kazanıp, yeteneklerinin geliştiği bir aşama olup, aynı zamanda toplumsal gelişmeye de birçok açıdan katkı sağlamaktadır. Beşeri sermaye bu çalışmada, bilgi işçisi olarak tanımlanabilen yükseköğretim mezunları açısından ele alınmış ve yükseköğretim mezunları sayısının, Türkiye’de 1923-2016 döneminde ekonomik büyümeye etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme analizi ile değerlendirilmiştir. Türkiye bağlamında gayrisafi yurt içi hasıla ve yükseköğretim mezunları arasında bir eşbütünleşmenin olduğu, her iki değişkenin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ortaya konmuştur. Ayrıca, gayrisafi yurt içi hasıla arttığında, yükseköğretim mezunlarının sayısının da arttığı ancak kısa dönemde gayrisafi yurt içi hasılanın, yükseköğretim mezun sayısı üzerinde etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Yükseköğretim mezunlarının niceliksel artışı ekonomik büyümeyi sağlasa da, yükseköğretimin niteliksel olarak geliştirilmesi ve istihdam olanaklarına göre şekillendirilmesi de kalkınma açısından gerekli önlemler olarak önem taşımaktadır.

Keywords

Yüksek Öğretim, Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme

Read: 2,132

Download: 1,195