Türkiye’de 1923-2016 Dönemi Yükseköğretim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi,
The Relationship Between Higher Education and Economic Growth in Turkey in The Period Of 1923-2016

Author:

Number of pages : 112-125

Abstract

Beşeri sermayenin teknolojik bilgi, beceri ve deneyim gibi nitelikleri üretimde yaratılan katma değeri belirlerken, yaratılan katma değer de ekonomilerin büyüme potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Yükseköğretim, beşeri sermayenin uzmanlık kazanıp, yeteneklerinin geliştiği bir aşama olup, aynı zamanda toplumsal gelişmeye de birçok açıdan katkı sağlamaktadır. Beşeri sermaye bu çalışmada, bilgi işçisi olarak tanımlanabilen yükseköğretim mezunları açısından ele alınmış ve yükseköğretim mezunları sayısının, Türkiye’de 1923-2016 döneminde ekonomik büyümeye etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme analizi ile değerlendirilmiştir. Türkiye bağlamında gayrisafi yurt içi hasıla ve yükseköğretim mezunları arasında bir eşbütünleşmenin olduğu, her iki değişkenin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ortaya konmuştur. Ayrıca, gayrisafi yurt içi hasıla arttığında, yükseköğretim mezunlarının sayısının da arttığı ancak kısa dönemde gayrisafi yurt içi hasılanın, yükseköğretim mezun sayısı üzerinde etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Yükseköğretim mezunlarının niceliksel artışı ekonomik büyümeyi sağlasa da, yükseköğretimin niteliksel olarak geliştirilmesi ve istihdam olanaklarına göre şekillendirilmesi de kalkınma açısından gerekli önlemler olarak önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Qualifications of human capital, including technological information, skills and experience, determine the value added in production, and this created value added brings out economies’ growth potential and competitive power. Higher education is a stage where human capital specializes and develops its skills, hence contributes to societal development in many aspects.In this study, human capital was considered in terms of higher education graduates, who were defined as knowledge workers, and it was aimed to measure the effect of the number of higher education graduates on Turkey’s economic growth in the period of 1923-2016. For this purpose, the long term relationship between variables were analyzed with Johansen Co-integration analysis method. A co-integration between gross domestic product and the number of higher education graduates in Turkey was found and it was determined that these two variables moved together in the long term. moreover, it was determined that an increase in gross domestic product would lead to an increase in the number of higher education graduates however, in the short terms, gross domestic product was not found to have an effect on the number of higher education graduates. Although quantitative increase in higher education graduates creates economic growth, qualitative development and shaping of higher education in accordance with employment opportunities are important as necessary developmental precautions.

Keywords