Yatılı Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri ile Okul Öfkesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analyzing the Relationship between Self-Acceptance with School Anger Level of Boarding Students of A Girls Vocational High School

Author : Fatma Elif KILINÇ
Number of pages : 126-135

Abstract

Bu araştırma pansiyonda kalan kız meslek lisesi öğrencilerinin kendini kabul düzeyleri ile okul yaşantılarına dayalı öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için Bolu il merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinden pansiyonda kalan öğrenciler çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma 106 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kendini Kabul Envanteri ve Çok Boyutlu Okul Öfke Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans, yüzde ve pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda kendini kabul düzeyinin yüksek olmasının okul öfke alt boyutları arasında görece önemi gözlenmiştir.

Keywords

Lise öğrencileri, kendini kabul, okul öfkesi

Read: 2,171

Download: 1,209