Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Ve Aydın İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama
Determınatıon Of The Level Of Fınancıal Lıteracy And Study On A Certıfıed Publıc Accountant In Aydın Provınce

Author : Umut Tolga GÜMÜŞ -- Tarık DAĞDELEN
Number of pages : 408-433

Abstract

Yeni işletmenin kurulması varlığını sürdürebilmesi ve büyüyebilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli süreç iyi bir Serbset Muhasebeci Mali Müşavire sahip olunmasıdır. Burada iyi bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden kasıt, finansal bilgisi olan ve finansal piyasa hakimiyeti yüksek olan bireylerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere iyi bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın yolu finansal okuryazarlık seviyesinin yüksek olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu çalışmada Aydın ili ve ilçelerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin finansal okuryazarlık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Finansal okuryazarlık düzeyinin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna göre hangi oranda etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin finansal okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler arasında eğitim ve yaş durumu finansal okuryazarlık düzeyi üzerined etkili olduğu saptanırken cinsiyet durumunun finansal okuryazarlık düzeyi üzerinde nötr bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Finansal okuryazarlık, Finansal Eğitim, Finansal Bilgi, Finansal Davranış

Read: 1,416

Download: 842