Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşleri
The Opinions of The Students of Vocational and Technical Anatolian High School of Child Development and Education On The Effectiveness of Skills Training Courses in Business

Author : Sevil DEMİREL TEKŞAL -- Ömer Faruk TUTKUN
Number of pages : 355-369

Abstract

Bu araştırmanın amacı, mesleki ve teknik Anadolu lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü 12. sınıf öğrencilerinin, işletmelerdeki beceri eğitimi dersinin etkililiğine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, genel tarama modelinde, betimsel ve ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir’de, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü bulunan 28 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve bu okullarda 12. sınıfta eğitim gören 1265 öğrenci; örneklemi ise, 17 farklı okul ve bu okullarda öğrenim gören 554 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerdeki Stajlarının Etkiliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri” öğrenci anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular şunlardır: 1- Öğrenciler, en çok, işletmede meslek eğitim süresince, sigorta işlemlerinin yapılması ve mesleki bilgi-becerilerinin geliştiğini ve mesleki olarak kendilerine olan güvenlerinin arttığını; en az ise, İşletmeden iş teklifi aldıklarını belirtmişlerdir. 2- Öğrencilerin beceri eğitiminin etkililiği hakkındaki görüşleri okulun bulunduğu semt, kayıtlı bulunan öğrenim görülen dal, yaş ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. 3- Öğrencilerin beceri eğitiminin etkililiği hakkındaki görüşleri, sosyo-ekonomik düzey, anne eğitim durumu, anne ve baba mesleğine göre farklılık göstermemektedir.

Keywords

Mesleki Eğitim, Beceri Eğitimi, Staj, Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi,

Read: 1,272

Download: 695