Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Burdur İli Örneği)
Investıgatıon Of The Career Maturıty Levels Of The Students Who Are Preparıng For The Unıversıty Entrance Exam In Terms Of Dıfferent Varıables (Burdur Provınce Example)

Author : Cansu CANSIZ -- Mehmet Ali ÇAKIR
Number of pages : 59-72

Abstract

Bu çalışmada 12.sınıf ve mezun öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, alan türü, anne-baba meslek ve yaşadıkları yer değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma da veri toplama aracı olarak Kuzgun ve Bacanlı (1996) tarafından geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmış ve araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Burdur ili merkezinde bulunan Arena Özel Öğretim Kursundaki 169 (102 kız, 67 erkek) 12.sınıf ve mezun öğrenciler oluşturmuştur. Verilerin analizi Statistics 22 (SPSS) programı kullanılmıştır. Veriler Bağımsız Örneklem t Testi ve ANOVA ile analiz edilmiş olup elde edilen bulguların anlamlılığı .05 düzeyinde sınanmıştır. Analizler sonucunda Mezun ve 12.sınıf öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, alan türü, anne-baba meslek ve yaşadıkları yer değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Mesleki olgunluk, lise öğrencisi, Okul türü, Alan türü

Read: 1,989

Download: 1,038