Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Keman Öğrencilerinin Temel Yay Tekniklerine İlişkin Kazanımlarının İncelenmesi
Investigation of the Fine Arts High School Music Department Violin Students’ Acquisitions Related to the Basic Bow Techniques

Author : ŞENOL AFACAN -- Şeyda ÇİLDEN
Number of pages : 370-382

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin temel yay teknikleri hakkındaki bilgi ve uygulama becerilerini incelemektir. Araştırmanın modeli nitel ve nicel araştırmaların bir arada kullanıldığı karma model niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören toplam 9 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “keman dersi öğrenci görüş belirtme formu” “bilgi kazanım testi” ve temel yay teknikleri uygulama becerilerini ölçmek için “performans gözlem formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin keman eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan temel yay tekniklerine ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıkları etüt, eser vb. parçalarda tanımadıkları yay tekniklerini doğru ve güzel olarak kullanamadıkları uygulamada eksikliklerinin olmasıyla birlikte yetersiz oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Güzel Sanatlar Lisesi Keman Eğitimi Temel Yay Teknikleri

Read: 1,848

Download: 1,291