Makü Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investıgatıon Of Smart Phone Addıctıon Of Maku Educatıon Faculty 1st-Grade Students In Terms Of Dıfferent Varıables

Author : Mehmet Ali ÇAKIR -- Adile KUZUCU
Number of pages : 181-199

Abstract

İletişim, kişinin varlığını sürdürebilmesi, toplumun devamlılığını sağlayabilmesi kişinin her anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli bir olgudur. Tarihsel süreç içerisinde geliştirilen çeşitli teknolojik araçlarla yüz yüze iletişimin yanı sıra teknolojiyle aracı edilmiş iletişim tarzlarını da geliştirerek kitle iletişimine adım atılmıştır. Kitle iletişim araçlarının başında gelen cep telefonları da günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Hızla insan hayatının vazgeçilmezleri arasına giren akıllı telefonlar zamanla tıpkı alkol, sigara, uyuşturucu maddeler gibi bırakılamayacak derecede bağımlılık denilebilecek düzeylere gelmeye başlamıştır. Bu bağımlılık özellikle genç neslin vücut işlevlerinde yada ruhsal yapılarında birçok olumsuz etkiye sebep olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı teknoloji bağımlılığının alt basamaklarından biri olan akıllı telefon bağımlılığının üniversite öğrencileri üzerinde çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim –Öğretim yılı bahar dönemi Burdur ili MAKÜ Eğitim Fakültesi’nde halen öğrenim görmekte olan lisans 1. sınıf düzeyinde 200 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS-22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığında akademik başarı değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur. Ancak cinsiyet, yaş, bölüm, ailesinin ortalama aylık geliri, ortalama aylık harcaması, kullandığı akıllı telefonun fiyatı, ortalama aylık telefon gideri, boş zaman etkinlikleri değişkenlerine göre anlamlı fark olmadığı saptanmıştır .

Keywords

İletişim Kitle iletişim araçları Akıllı telefon Bağımlılık

Read: 2,336

Download: 1,346