Okulöncesi Eğitim Dönemi Çocuklarına Yönelik Öykülerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Stories for Children of Pre-School Education Period

Author : Feride SANÇMIŞ -- Mehmet ŞAHİN
Number of pages : 72-88

Abstract

Bu araştırma, okulöncesi çocuklarına yönelik resimsiz çocuk yayınlarının bazı nitelikler açısından değerlendirmeyi amaçlayan metin incelemesine dayalı nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma grubu Küçük Adımlar eğitim yayınlarından Öykü Dünyası 1 ve 2 kitaplarından seçilen 6 öyküden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak 7 nitelik belirlenmiştir. 6 öykü bu nitelikler yönünden değerlendirilmiştir. Verilerin çö¬zümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocuk öykülerinde cinsiyet ayırımı yapıldığı, öykülerde düzeye uygun problem seçildiği, neden-sonuç ilişkisin eyer verildiği, öğrencileri çok yönlü düşündürmeye yönlendirildiği görülmüştür. Ancak bazı öykülerde problem çözme sürecinden kaçınıldığı, itaat etme ve kabullenmenin öne çıkarıldığı ve belli kalıplara göre düşünce sistemi geliştirmenin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öykülerde genellikle şiddetin kötü olduğuna ve şiddetten uzak durmaya yönelik mesajlar verilmiştir. Bazı öykülerde de şiddeti teşvik edici mesajlara yer verilmiştir.

Keywords

Okulöncesi eğitim, çocuk yayını, öykü, masal

Read: 2,253

Download: 1,212