Bir İnsan Hakları İhlali: Namus Cinayetleri
A Human Rights Infringement: Honor Killings

Author : Ahu AKSOY -- Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
Number of pages : 01-19

Abstract

Namus, bazı toplumların büyük değer atfettiği olgulardan biridir. Namus; cinsel davranışa ilişkin gelenek ve göreneklerden kaynaklanan ve kural olarak cinsel sakınmayı gerektiren yaşamsal değere sahip önemli bir kavramdır. Namus olgusu, içinde bulunulan döneme ve topluma göre farklı anlamlarda algılanabilmekte ve yorumlanabilmektedir. Müslüman ağırlıklı bireylerin yaşadıkları ülkelerde ataerkil yapı üstlenilmekte ve genel olarak namus, kadın bedeni ve onun cinsel saflığı ile özdeşleştirilmektedir. Bu bağlamda kadından namus adı altında bekaretine sahip çıkması beklenirken, erkekten de bunun bekçiliğini yapması istenmektedir. Buna ek olarak kadınlar, önce aile baskısı sonra toplum baskısı altında özgürlüklerinin kısıtlandığı bir hayata zorlanmakta ve bu durum namus kavramı ile bütünleştirilmektedir. Dolayısıyla erkeklere göre ikinci planda kalan kadınlar istemedikleri kişilerle zorla evlendirilmekte ve karşı çıkılması durumunda “namus cinayeti” adı altında yaşamlarına son verilmektedir. Günümüzde bu cinayetlerin öngörülemez bir şekilde artmasına rağmen konuya ilişkin bilimsel makaleler yeterli düzeyde değildir. Dolayısıyla literatüre ışık tutacağı düşünülen bu derlemede namusla ilişkilendirilen kavramlar ve namus cinayetleri ele alınmıştır.

Keywords

namus, namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet

Read: 2,798

Download: 1,708