Neoliberalist Algılama Sürecinde Yaratılan Sanat Olgusu
The Created Art In The Process Neoliberalist Perception

Author : Fırat ÇALKUŞ
Number of pages : 89-96

Abstract

Neoliberalizm, yalnızca ekonomik-politik bir sistem olmasından öte sınırsızlığı içinde barındırarak sürekli bir büyüme ve kalkınma olarak da görülebilir. Tarihsel olarak ekonomik-politik modellemelerin günümüzde ki uyarlaması olarak görülen neoliberalizm, kavram olarak bütünselliği içinde barındırmasından dolayı özellikle ele alınmalıdır. Bir yaklaşım olarak neoliberal bakış, öznel olanı yaratmanın ötesinde birçok alana etki ederek tek tipleşmeyi arzular. Yarattığı bu biçim algısını büyüme ve sıçrama gibi kavramlarla meşrulaştırarak/hiçleştirerek ortak algıyı yaratır. Araştırma kapsamında ele alınan Zizek’in argümanları ve günümüz neoliberal politik söylemleri ile sanatın özerk yapısının aslında nasıl değiştiğinin cevapları aranmaktadır. “Özerk sanatın” giderek “faydalı sanat”a dönüşmesi ve korporasyonların kendinden daha fazla söz ettirmesi sebebiyle faydalı sanata verilen desteğin sınırsız olması, sanatın içinden çıkılmaz güncel paradokslarıdır. Günümüz sanatının politik söylemlerinin önemsediği ve bunu politik temsil olarak sunması “eksik olanın mevcudiyetini” sağlamak üzeredir. Güdülen toplumsal algı düzenlenmesinde sanat, misyon olarak bunu sağlamaya çalışmaktadır. Sanat, hangi ideolojik yapılanmada yer alırsa alsın görünür olmayanı veya“gösterilmek istenmeyi görünür kılmaya” doğası gereği devam etmelidir. Tıpkı değişen kültürel-ekonomik birçok kavramın kendini süsleyerek yaşamını sürdürmesi gibi sanat da kılgısal bir mücadelenin parçası ya da kendisi olacaktır.

Keywords

Neoliberalizm, İdeoloji, Korporasyon, Özerk Sanat, Faydalı Sanat.

Read: 2,627

Download: 1,613