Öğretim programı Tasarlama Sürecinde Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Bir Model Olarak İncelenmesi
An Examination of The Revised Bloom’s Taxonomy as a Model in the Curriculum Design Process

Author : Hülya SÖNMEZ
Number of pages : 106-148

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul Türkçe dersi öğretim programının tasarlanması sürecinde Yenilenmiş Bloom Taksonomisini (YBT) bir model olarak incelemektir. Bu amaca bağlı olarak ortaokul Türkçe dersinin 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için öğretim programı tasarlanmış ve tasarlanan bu programın bir bölümü uygulanmıştır. Araştırma sorularına bağlı olarak inceleme süreci, beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Öğretim programı tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kapsayan bu araştırmada nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı “karma yöntem”in “açımlayıcı sıralı desen”i kullanılmıştır. Araştırmada nicel yöntemin kullanıldığı bölüm, öntest-sontest kontrol gruplu “deneysel desen”e göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü ise “eylem araştırması”dır. Veri toplama sürecinde farklı ve çoklu bir evrenden gelen farklı ölçme araçları kullanılmıştır. Tasarlanan programının değerlendirilmesi sürecinde iç ve dış değerlendirme ile düzey belirleyici ve biçimlendirici değerlendirmelerin iç içe geçmiş yapısından yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre YBT’nin öğretim programı tasarlama sürecinde bir model olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Keywords

Yenilenmiş Bloom taksonomisi, öğretim programı düzenleme, model

Read: 2,680

Download: 1,648