Rekreasyonel Sosyal Sağlık Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of the Recreational Social Health Scale

Author : Mehmet Ali ÖZTÜRK
Number of pages : 200-210

Abstract

Bu araştırma rekreasyonel aktivitelere katılan bireylerin sosyal sağlık durumlarının belirlenebilmesi için “rekreasyonel sosyal sağlık ölçeğinin (RSSÖ)” geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amacıyla gerçekleştirildi. Araştırma 2018 yılı Nisan-Eylül ayları arasında İzmir ilinde Karşıyaka, Bostanlı ve Çiğli’de yer alan park ve spor alanlarına rekreasyonel amaçlı aktiviteler yapan ve araştırmada gönüllü olarak yer alan 545 kişi ile gerçekleştirildi. RSSÖ geçerlik ve güvenirliği testleri Açıklayıcı Faktör Analizi (EFA) ile gerçekleştirildi. KMO değeri 0,798 ve Bartlett küresellik testi değerleri ?2= 3688,935, p<0,000 olarak bulundu ve ölçeğin faktör analizine uygunluğu kanıtlandı. EFA analizine göre Anti Image Korelasyon Matrisi (AICM) testi sonrasında değeri 0,5’ten küçük olan 13 madde ölçekten çıkarıldı ve 22 madde ile analizlere devam edildi. Öz değeri 1’den büyük 4 faktör (zaman, sosyal ilişkiler, iletişim ve mutluluk/huzur) tespit edildi. 4 faktörün toplam varyansa katkısının ise %59,20 olduğu görüldü. RSSÖ geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda 22 madde ve 4 faktörden oluşan son halini alarak alanyazına kazandırıldı.

Keywords

rekreasyon, sosyal sağlık, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik

Read: 2,273

Download: 1,208