Öğrencilerin Spora Özgü Başarı ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Investıgatıon Of Students 'Sports Success Success And Motıvatıon Levels

Author : Şıhmehmet YİĞİT
Number of pages : 249-258

Abstract

Araştırmanın amacı: Bu araştırmanın amacı, spor yapan üniversite öğrencilerinin spora özgü başarı ve motivasyon düzeylerinin araştırılması, sosyo demografik özelliklerine göre çıkan sonuçların değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören ve müsabakalara katılan 94 Erkek 50 Kadın toplam 144 sporcu oluşturmaktadır. Demografik özellikleri belirlemeye yönelik kişisel bilgi formu ile Willis tarafından 1982 yılında geliştirilen Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan, güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmış olan Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği (SÖBMÖ) ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 İstatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Anlamlı farkın olması durumunda varyans analiz sonuçları Tukey testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Sürekli spor yapan öğrencilerin spora özgü başarı ve motivasyon düzeyleri; cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyi, yaşadıkları yer, spor yapma süresi, lisanslı spor yapma, spor yapma sıklığı, farklı branşla ilgilenme durumlarına göre anlamlılık düzeyleri incelenmiş istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Spor- Başarı- Motivasyon

Read: 2,716

Download: 1,643