Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan C1 Seviye Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme Etkinliklerinin Üst Bilişsel Stratejiler Açısından İncelenmesi
The Examination of Listening Activities Taken Place in Teaching Turkish as a Foreign Language C1 Level Textbooks in Terms of Metacognitive Strategies

Author : Mesut GÜN -- Çiğdem YALÇIN
Number of pages : 211-224

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel beceriler arasında yer alan dinleme pasif bir beceri alanı olmayıp zihinsel bir çaba gerektiren, geliştirilebilir ve öğretilebilir bir alandır. Zihinsel bir çaba söz konusu olduğunda da üst biliş kavramı ön plana çıkmaktadır. Üst biliş, öğrencinin kendi öğrenmelerini denetlemesi, bilişsel sürecini kontrol etmesi ve bu süreci değerlendirmesidir. Dolayısıyla dinlemeye yönelik performansın arttırılabilmesi için bu süreçte üst bilişe dayalı bir takım stratejiler kullanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerini üst bilişsel stratejiler açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan 6 farklı ders kitabının dinleme etkinlikleri Oxford’un (1990) üst bilişsel strateji sınıflandırmasının alt boyutlarına göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dinleme etkinliklerinin Oxford’un (1990) üst bilişsel strateji sınıflandırmasına uygunluğu kontrol listeleri oluşturularak üç uzman görüşü ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre, incelenen kitaplar arasında dinleme etkinlikleri kapsamında sadece üst bilişsel stratejilerin alt boyutlarından biri olan öğrenmeye odaklanma stratejisinden yararlanıldığı bunun dışında herhangi bir stratejiye rastlanmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitabı, dinleme, üst bilişsel stratejiler

Read: 1,954

Download: 969